Học tiếng Anh > cent

cent

đồng xu (=1/100 đô la)
« Back to Glossary Index