Học tiếng Anh > chain

chain

dây, xích; xính lại, trói lại
« Back to Glossary Index