Học tiếng Anh > chairman

chairman

chủ tịch, chủ tọa
« Back to Glossary Index