Học tiếng Anh > chief

chief

trọng yếu, chính yếu; thủ lĩnh, lãnh tụ, người đứng đầu, xếp
« Back to Glossary Index