Học tiếng Anh > chip

chip

vỏ bào, mảnh vỡ, chỗ sứt, mẻ
« Back to Glossary Index