Học tiếng Anh > circle

circle

đường tròn, hình tròn
« Back to Glossary Index