Học tiếng Anh > coloured

coloured

mang màu sắc, có màu sắc
« Back to Glossary Index