Học tiếng Anh > comment

comment

lời bình luận, lời chú giải; bình luận, phê bình, chú thích, dẫn giải
« Back to Glossary Index