Học tiếng Anh > commission

commission

hội đồng, ủy ban, sự ủy nhiệm, sự ủy thác; ủy nhiệm, ủy thác
« Back to Glossary Index