Học tiếng Anh > condition

condition

điều kiện, tình cảnh, tình thế
« Back to Glossary Index