Học tiếng Anh > conduct

conduct

r/kən’dʌkt/ điều khiển, chỉ đạo, chỉ huy; sự điều khiển, chỉ huy
« Back to Glossary Index