Học tiếng Anh > contact

contact

sự liên lạc, sự giao thiệp; tiếp xúc
« Back to Glossary Index