Học tiếng Anh > contract

contract

hợp đồng, sự ký hợp đồng; ký kết
« Back to Glossary Index