Học tiếng Anh > corner

corner

góc (tường, nhà, phố…)
« Back to Glossary Index