Học tiếng Anh > correctly

correctly

đúng, chính xác
« Back to Glossary Index