Học tiếng Anh > countryside

countryside

miền quê, miền nông thôn
« Back to Glossary Index