Học tiếng Anh > desperately

desperately

liều lĩnh, liều mạng
« Back to Glossary Index