Học tiếng Anh > determination

determination

sự xác định, sự định rõ; sự quyết định
« Back to Glossary Index