Học tiếng Anh > determine

determine

xác định, định rõ; quyết định
« Back to Glossary Index