Học tiếng Anh > differently

differently

khác, khác biệt, khác nhau
« Back to Glossary Index