Học tiếng Anh > director

director

giám đốc, người điều khiển, chỉ huy
« Back to Glossary Index