Học tiếng Anh > dust

dust

bụi, rác; rắc (bụi, phấn), quét bụi, phủi bụi
« Back to Glossary Index