Học tiếng Anh > east

east

hướng đông, phía đông, (thuộc) đông, ở phía đông
« Back to Glossary Index