giới hạn, sự kết thúc; kết thúc, chấm dứt
« Back to Glossary Index