Học tiếng Anh > ending

ending

sự kết thúc, sự chấm dứt; phần cuối, kết cục
« Back to Glossary Index