Học tiếng Anh > enemy

enemy

kẻ thù, quân địch
« Back to Glossary Index