Học tiếng Anh > entitle

entitle

cho tiêu đề, cho tên (sách); cho quyền làm gì
« Back to Glossary Index