Học tiếng Anh > equivalent

equivalent

tương đương; từ, vật tương đương
« Back to Glossary Index