Học tiếng Anh > equivalent

equivalent

tương đương; từ, vật tương đương




« Back to Glossary Index