Học tiếng Anh > entry

entry

sự ghi vào sổ sách, sự đi vào, sự tiếp nhận (pháp lý)
« Back to Glossary Index