Học tiếng Anh > equal

equal

ngang, bằng; người ngang hàng, ngang tài, sức; bằng, ngang
« Back to Glossary Index