Học tiếng Anh > essential

essential

bản chất, thực chất, cốt yếu; yếu tố cần thiết
« Back to Glossary Index