Học tiếng Anh > estate

estate

tài sản, di sản, bất động sản
« Back to Glossary Index