Học tiếng Anh > first

first

thứ nhất, đầu tiên, trước hết; người, vật đầu tiên, thứ nhất
« Back to Glossary Index