hợp, vừa; thích hợp, xứng đáng
« Back to Glossary Index