đóng, gắn, lắp; sửa chữa, sửa sang
« Back to Glossary Index