Học tiếng Anh > focus

focus

tập trung; trung tâm, trọng tâm ((n)bóng)
« Back to Glossary Index