Học tiếng Anh > free

free

miễn phí, tự do, giải phóng, trả tự do
« Back to Glossary Index