Học tiếng Anh > full

full

đầy, đầy đủ
« Back to Glossary Index