Học tiếng Anh > fund

fund

kho, quỹ; tài trợ, tiền bạc, để tiền vào công quỹ
« Back to Glossary Index