Học tiếng Anh > gather

gather

tập hợp; hái, lượm, thu thập
« Back to Glossary Index