Học tiếng Anh > goods

goods

của cải, tài sản, hàng hóa
« Back to Glossary Index