Học tiếng Anh > gold

gold

vàng; bằng vàng
« Back to Glossary Index