Học tiếng Anh > government

government

chính phủ, nội các; sự cai trị
« Back to Glossary Index