Học tiếng Anh > guide

guide

điều chỉ dẫn, người hướng dẫn; dẫn đường, chỉ đường
« Back to Glossary Index