Học tiếng Anh > half

half

một nửa, phần chia đôi, nửa giờ; nửa
« Back to Glossary Index