của nó, của hắn, của ông ấy, của anh ấy; cái của nó, cái của
« Back to Glossary Index