đánh, đấm, ném trúng; đòn, cú đấm
« Back to Glossary Index