Học tiếng Anh > hope

hope

hy vọng; nguồn hy vọng
« Back to Glossary Index