thế nào, như thế nào, làm sao, ra sao
« Back to Glossary Index