Học tiếng Anh > however

however

tuy nhiên, tuy vậy, dù thế nào
« Back to Glossary Index